Page header

COURSE

Moduł 6: ePortfolio: Od jednostkowej do zintegrowanej inicjatywy

Wprowadzenie

Jednym z problemów związanych z e-portfolio jest fragmentacja, także ta w ramach jednej instytucji. Szereg inicjatyw e-portfolio wiąże się z wykorzystaniem tylko jednej funkcji np. uznawanie wcześniej zdobytych umiejętności, w obrębie jednego kursu czy dyscypliny. Z kolei “globalne” inicjatywy na poziomie instytucjonalnym, często nie mają wpływu na sposób nauczania i uczenia się w całej instytucji.

Obecna fragmentacja jest także wskaźnikiem dojrzałości tych inicjatyw. Wiele z nich to odosobnione działania inspirowane przez innowacyjnych entuzjastów. Rodzi to wiele pytań o trwałość (czy inicjatywa upadnie wraz z zaprzestaniem działań entuzjastów?), zwrot inwestycji (dla innowatorów i uczących się) skoro e-portfolia nie mają znaczenia poza kursem czy programem.

Zmiana od jednostkowej do zintegrowanej inicjatywy nie jest trywialna. Chodzi tutaj o kwestie nie tyle techniczne lecz te związane z kształceniem, organizacją i zarządzaniem. Aby e-portfolio nie stało się kolejnym, narzuconym obowiązkiem, wdrożenie zintegrowanego podejścia wymagać będzie zmian w samej instytucji tak, by jej praktyka stała się zbieżna z wartościami wbudowanymi w e-portfolio: autentycznym uczeniem się, autentyczną oceną i wzmocnieniem dla samosterownych, samodzielnych uczniów.

W tej lekcji omówione zostaną zarówno procesy jak i ramy dla zmiany od inicjatywy jednostkowej do zintegrowanej.

Cele modułu

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/a:

 • Krytycznie ocenić inicjatywę jednostkową (mocne i słabe strony)

 • Ustalić warunki transformacji udanej inicjatywy jednostkowej w udaną inicjatywę zintegrowaną

Pytania na rozgrzewkę

 • Czy podejście do uczenia się i nauczania w twojej instytucji jest otwarte na e-portfolio?

 • Co ty i twoja instytucja będziecie musieli zmienić aby w pełni korzystać z e-portfolio? (np. strategie i metody nauczania)

 • Czy możesz zidentyfikować jakieś procesy, które mogłyby ulec usprawnienieniu gdyby e-portfolio zostało wdrożone?

 • Czy możesz zidentyfikować jakieś procesy, które mogłyby ulec usprawnienieniu gdyby e-portfolio zostało wdrożone?

 • Jak zamierzasz zminimalizować znaczenie motywacji zewnętrznej?

 • W jaki sposób włączych interesariuszy w zaprojektowanie, wdrażanie i prowadzenie inicjatywy e-portfolio?

Czy charakteryzuje się zintegrowane środowisko e-portfolio?

Istnieje kilka aspektów związanych z pojęciem integracji organizacyjnej:

- zarządzanie: kto jest inicjatorem i liderem: jeden nauczyciel, grupa nauczycieli a może organ prowadzący czy kierownik? - wpływ: czy zmiana dotknie jedną jednostkę czy kilka działów? - dydaktyka: czy e-portoflio będzie miało realny wpływ na zmianę sposobu uczenia się i nauczania czy też zostało doklejone do instniejącej praktyki? - miejsce zmiany: czy to uczący się czy też instytucja jest w centrum zmiany?

Zintegrowane e-portfolio obejmuje więcej niż jeden obszar kształcenia, wspiera zintegrowane procesy uczenia się wykraczające poza akademickie dziedziny. Studenci stanowią centrum procesu, wktórym istotną rolę pełnią działania poza programem kształcenia, zdobywanie praktycznego doświadczenia, rozwiązywanie problemów i łączenie różnych obszarów wiedzy oraz ustanawianie silnych powiązań pomiędzy kształceniem a praktyką. Jednym z najważniejszych wyzwań edukacji XXI wieku jest wspieranie integracji efektów kształcenia zdobytych w sposób formalny i nieformalny, pomiędzy dziedzinami (kursami) i działaniami nienaukowymi a naukowymi.

Zintegrowane środowisko e-portfolio a zintegrowana platforma e-portfolio

Nie ma bezpośredniego związku między zintegrowanym środowiskiem e-portfolio a zintegrowaną platformą e-portfolio. Jednostka instytucjonalna móże zainstalować dowolną platformę do e-portfolio aby wesprzeć konkretny przedmiot czy kurs podczas gdy inna jednostka może zachęcać swoich studentow do korzystania z rozproszonych narzędzi tworząc interdyscyplinarne dzienniki badawcze czy projekty. Ten pierwszy przypadek nie stanowi przykładu zintegrowanego środowiska.

Zdefiniowanie zintegrowanej inicjatwy e-portfolio

Wstępna definicja (do dyskusji w trakcie kursu)zintegrowanej inicjatywy e-portoflio:

 • Uczący się są w centrum procesu integracji
 • e-portfolio integruje całość kształcenia formalnego i nieformalnego
 • e-portfolio integruje całość kształcenia formalnego i nieformalnego
 • Inicjatywa jest koordynowana na poziomie egzekutywy
 • Inicjatywa nie zostaje dodana do istniejących struktur i procesów lecz jest wykorzystywana do integracji tych struktur i procesów
 • Istnieje bezproblemowy przepływ informacji między e-portfoliami oraz innymi systemami informatycznymi instytucji

Istenie wiele pośrednich możliwości pomiędzy “pełną integracją” a “całkowicie indywidualną inicjatywą”. NIektóre inicjatywy spełniają jedynie niektóre z powyższych kryteriów lub nie spełniają żadnych. Błędnie zintegrowane inicjatywy wyglądają na zintegrowane ale w rzeczywistości są odosobnionymi działaniami. Zwykle są dodatkiem nie zaś przetworzeniem istniejących struktur, procesów i praktyk.

Papierkiem lakmusowym takiej zintegrowanej inicjatywy jest zbadanie pozytywnego wpływu na tranfsormację pozostałej części instytucji. Jeśli instytucja chce zebrać owoce indywidualnej inicjatywy to przyjęcie integrującego podejścia do e-portfolio będzie wymagało zmiany zarządzania.

Przeczytaj więcej o zintegrowanych e-portfolio:

 

Studia przypadków

Indywidualna inicjatywa w University of Virginia

 

W jednym z kursów dla nauczycieli e-portfolio wspierało ćwiczenia wykonywane w trakcie kursu, takie jak dyskusje w klasie, hospitacje zajęć, refleksyjne eseje, artykuły i prezentacje z badań oraz portfolio nauczycielskie. Zostało wprowadzonych wiele zmian w trakcie kolejnych edycji kursu tak, by jak najlepiej zaprojektować wykorzystanie e-portfolio, co w efekcie przyniosło “ważne zmiany w programie, od indywidualnej, następnie grupowej a wreszcie holistycznej refleksji” . Pełen opis przypadku: Reflective Course Design: An Interplay between Pedagogy and Technology in a Language Teacher Education Course http://www.theijep.com/pdf/IJEP125.pdf

Zintegrowana inicjatywa Queensland University of Technolog (QUT)

Zarząd QUT podjął decyzję o wdrożeniu e-portfolio, opracował plan strategiczny i zorganizował wsparcie dla wydziałów. Zostało zaprojektowane i wdrożone oprogramowanie, zintegrowane z istniejącymi na uczelni systemami. Szczególnie istotne podczas integracji było zachowanie prywatności i bezpieczeństwa danych. Serwis jest dostępny dla wszystkich studentów, pracwoników dydaktycznych i absolwentów na wszystkich poziomach kształcenia. Połączony jest z programowi rozwoju kariery i programem kształcenia, może zatem być używane przez wszystkie lata studiów i po ich zakończeniu. Dane i informacje zwrotne są regularnie zbierane i analizowane tak, by dokonywać dalszych zmian i ulepszeń. .Więcej informacji: Case study QUT Home Page lub QUT - Australian ePortfolio project (2008/2009)

Jak przekształcić inicjatywę indywidualną w zintegrowaną?

Nie ma modelu, który umożliwiałby przekształcenie indywidualnej inicjatywy e-portfolio w zintegrowaną.

Można podjąć podstawowe kroki, charakterystyczne dla wdrożenia innowacji:

 1. Podnoszenie śwaidomości pozytywnych skutków integracji e-portfolio
 2. Pozyskanie zaangażowania najważniejszych interesariuszy (liderów, naukowców, pracowników, osób uczących się itp)
 3. Wspólne zaprojektowanie integracji (osoby, procesy, technologie, finansowanie)
 4. Zdobycie i aktywowanie zasobów. Monitorowanie postępów
 5. Ocena rezultatów w oparciu o zebrane dane
 6. Zaplanowanie ulepszeń

Procesy te nie stanowią sekwencji działań (model wodospadu) i nie muszą następować chronologicznie. Zwinne (agile) podejście umożliwia organizację mniejszych cykli, łatwiejszych do weryfikacji pod kątem pojawiających się problemów i nowych pomysłów. Jedynie niewielka liczba instytucji ma możliwośc lub jest chętna do pracy w sposób zwinny (agile) gdyż mają tendencję do dawania więcej odpowiedzialnóści końcowym użytkownikom, mniej zaś instytucją i dostawcom technologii.

Dla wielu decydentów łatwiej jest uzyskać odpowiedź na pytanie “jaki system powinniśmy wybrać” niż “w jaki sposób powinniśmy zmienić naszą instytucję aby w pełni czerpać z możliwości, jakie daje e-portfolio”.

Materiały do czytania

 

 

Rżóne podejścia do integrowania

Metoda Catalyst

 

Przykładem podejścia integrującego jest akademicka sieć liderów e-portfolio Connect to Learning (C2L). Ich spsób wdrażnaia (Catalyst Framework) sugeruje, że efektywna integracja e-portfolio dotyczy 3 głównych obszarów życia akademickiego: studentow i wydziałów, programów i departamentów oraz kultury instytucjonalnej. Powiodzenie e-portfolio polega na objęciu tych 3 kluczowych poziomów w 5 sektorach: dydaktyki, rozwoju zawodowego, ocenie efektów kształcenia, technologii i skalowaniu. Połączenie tych poziomów i sektorów odbywa się poprzez 3 zasady projektowania: Zapytanie, Refleksję i Integrację.

Szczegółowy opis metody:What Difference Can ePortfolio Make? A Field Report from the Connect to Learning Project; The Catalyst Framework, Student Learning & Institutional Change

Metoda wdrożenia e-portfolio w całej instytucji

W rezultacie wdrożenia e-portfolio na jednym z amerykańskich uniwersytetów wypracowano metodę składającą się z 6-ciu elementów. Metoda ta oparta jest o teorię dyfuzji innowacji. Elementami metody są: świadomość (gdy instytucja zda sobie sprawę z istnienia e-portfolio i jego potencjału); motywacja (kiedy instytucja rozumie i docenia wewnętrzne i zewnętrzne zachęty do używania e-portfolio); zaangażowanie (kiedy instytucja podejmuje strategiczne decyzje dotyczące integracji e-portfolio); zasoby (kiedy instytucja planuje wykorzystanie zasobów niezbędnych do wdrożenia e-portfolio); przywództwo (kiedy instytucja zyskuje wsparcie liderów w ewaluacji e-portfolio tak, by dokonać zmian w kolejnej iteracji). Głównym celem metody jest umożliwienie każdemu, kto rozważa wdrożenie e-portfolio lub aktyalnie je wdraża ocenę obecnego stanu oraz kolejnych, krytycznych kroków. Świadomość najczęściej pochodzi z informacji o sukcesie jednostkowej inicjatywy. Szczegółowe omówienie metody: Opening up Large Scale Change Initiatives: Calling on Faculty Perspectives to Develop a Framework for Organization-Wide ePortfolio Implementation.

 1. Wykorzystując Mapę gotowości, oceń gotowość twojej instytucji do e-portfolio.

 2. Przy pomocy Mapę gotowości, oceń opisy przypadków wykorzystania e-portfolio opisane w tym module. Jeśli masz więcej czasu dodaj znane ci przykłady zintegrowanej inicjatywy e-portfolio do kursu.

 3. Wykorzystując szablon studium przypadku, z modułu 2 określ własną zintegrowaną inicjatywę/ środowisko e-portfolio. Czy twój scenariusz przewiduje integrację? Dlaczego? Jakie widzisz szanse i bariery dla wdrożenia? Czy można zwiększyć szanse i/lub zniwelować bariery?

 4. Napisz krótką, spójną rekomendację zintegrowanego podejścia do wdrożenia e-portfolio w twojej organizacji.

 • Opublikuj własne rekomendacje wraz z wypełnionym szablinem

 • Zaproś innych uczestników i współpracowników aby przeczytali i skomentowali twoje rekomendacje, wykorzystując symbol (hashtag) #ePcourse oraz #europortfolio.

 • Zbierz komentarze od innych uczestników, przemyśl i zmodyfikuj swoją pracę.

 • Prześlij krótki refleksyjny tekst opisujący proces.