Page header

COURSE

Moduł 3: Strategia e-portfolio

Wprowadzenie

Po poznaniu definicji e-portfolio (moduł 1.) i wybraniu jego celu (moduł 2.), czas na podjęcie kolejnych strategicznych decyzji dotyczących efektywnego rozwoju e-portfolio. W module określisz wstępne działania składające się na strategię rozwoju twojego e-portfolio:

- zdefiniowanie podstawowej struktura,

- wybranie rodzaju artefaktów, które będziesz prezentować w e-portfolio,

- określenie grupy odbiorów i warunków dostępu do e-portfolio,

- wybranie narzędzi i usług, które odpowiadają najlepiej realizacji celów.

 

Cele modułu

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/ła:

 • zidentyfikować kluczowe elementy w planowaniu efektywnego rozwoju e-portfolio,

 • opracować strategię rozwoju e-portfolio i nadać odpowiedni priorytet dla działań, zadań i decyzji z niej wynikających,

 • zidetyfikować odpowiednie narzędzia do rozwoju e-portfolio, które umożliwiają zrealizowanie założonego/nych celu/ów.

 

Pytania na rozgrzewkę

 • Jaka będzie struktura twojego e-portfolio? Jakie rodzaje artefaktów planujesz w nim umieścić?

 • W jaki sposób rozłożysz planowane działania w czasie?

 • Które narzędzia do tworzenia e-portfolio oraz jakie ich funkcjonalności wspierają najpełniej tworzenie zaplanowanej struktury i umieszczanie wybranego rodzaju artefaktów?

Struktura ePortfolio

Pomimo, że e-portfolio nieustannie jest poddawane zmianom i modyfikacjom, warto przemyśleć podstawowy sposób jego organizacji czyli strukturę e-portfolio. Określenie struktury pomoże ci także w doborze kryteriów selekcji i oragnizowania artefaktów (dowodów).

Struktura e-portfolio może być zbudowana w oparciu o standardy /parametry określone przez instytucję lub może mieć charakter nieformalny, gdzie wartością będzie kreatwność w sposobie organizacji i prezentacji artefaktów.

Należy pamiętać, że struktura e-portfolio będzie różna w zależności do przyjętej perspektywy i celu/ów. Na przykład, z perspektywy studenta kończącego studia, który zaczyna poszukiwać pracy, e-portfolio będzie miało strukturę odpowiadającą prezentacyjnej funkcji e-portfolio. W przypadku nauczyciela, który stara się wdrożyć e-portfolio jako narzędzie wspierające proces refleksji wśród uczniów, pracodawcy, który sprawdza kompetencje osób aplikujących czy też członka organizacji, który traktuje e-portfolio jako narzędzie zmian systemowych, struktura e-portfolio będzie zupełnie inna.

Każdy scenariusz wykorzystania e-portfolio wymaga określenia specyficznych ram organizacji zawartości i innych funkcjonaloności. W niektórych przypadkach powinny być możliwe określone relacje z osobami trzecimi (rówieśnikami, nauczycielami, zewnętrznymi recenzentami, itp). Dla przykładu możesz zapoznać się ze strukturą e-portfolio jako narzędzia do realizacji Planu Rozwoju Zawodowego autorstwa Allison Miller.

Dodatkowe zasoby online:

 • Przeanalizuj kolejny przykład e-portfolio, w którym struktura została przygotowana w oparciu o ściśle określone standardy. Zwróć uwagę, że struktura e-portfolio jest zdefiniowana odgórnie przez instytucję.

 • Jeśli szukasz e-portfolio o mniej formalnej strukturze możesz zapoznać się z przykładami w serwisie Mydocumenta.

Swoje e-portfolio możesz zorganizować chronologicznie (np. e-portfolio jako osobisty dziennik uczenia się mający formę bloga) lub wg samodzielnie określonego zestawu kategorii. W tym drugim przypadku, artefakty będą ułożone w oparciu o kompetencje lub osiągnięcia, bloki tematyczne, najlepsze praktyki itp.

 

Możesz zapoznać się z dodatkowymi zasobami online przedstawiającymi różne sposoby organizacji e-portfolio:

 

Dla efektywnej prezentacji i zrozumienia e-portfolio jego autor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie kim są odbiorcy i interesariusze e-portfolio oraz zastanowić się nad wyborem strategii odpowiadającej ich potrzebom. Te działania powinny zostać odpowiednio zaplanowane w czasie. Poniższe wideo pomoże ci odpowiednio zdecydować do kogo powinno być skierowane twoje e-portfolio ze względu na cel jaki realizuje:

 

 

Zanim zaczniesz rozwijać swoje e-portfolio zastanów się nad pytaniami postawionymi w nagraniu. Pomocny w planowaniu strategii rozwoju e-portfolio jest wykres ilustrujący podstawową strukturę e-portfolio, główne funkcjonalności i sposób wyświetlania zawartości (uzwględniający nawigację). Więcej informacji o tym, jak używać wykres w planowaniu i organizacji e-portfolio możesz przeczytać w artykule E-portfolio structure w dziale BBC DiDA.

Artefakty

Projekt e-portfolio to coś więcej niż utrzymanie logicznej struktury prezentującej istotne dla rozwoju wydarzenia, osiągnięcia czy kompetencje na przestrzeni określonego czasu. Projekt e-portfolio zakłada podjęcie kilku ważnych decyzji dotyczących wyboru dowodów, które będą włączane do e-portfolio oraz wyboru grupy docelowej posiadającej dostęp do prezentowanych treści.

Dowody (artefakty) mogą zawierać media różnego formatu (wideo, tekst, dźwięk, etc.) i mogą świadczyć o różnych osiągnięciach. Na przykład, student może zaprezentować w e-portfolio rezultaty swoich doświadczeń prowadzonych podczas zajęć laboratoryjnych, osoba pracująca opracowany raport dla klienta, a osoba poszukująca pracy uzyskane dyplomy i/lub certyfikaty. Co więcej, w e-portfolio mogą zostać opublikowane opinie innych osób na temat pracy i dokonań autora e-portfolio, np. ocena nauczyciela, komentarz rówieśnika, list referencyjny lub pozytywna informacja zwrotna od zadowolonego klienta. Z uwagi na to, że w e-portfolio mogą znaleźć się artefakty o bardzo różnym charakterze, kluczowe jest, aby autor e-portfolio podjął przemyślaną decyzję dotyczącą zawartości swojej elektronicznej teczki.

Zapoznaj się ze stroną Helen Barrett , która wyjaśnia dobre praktyki wyboru dowodów do e-portfolio.

 

Odbiorcy twojego e-portfolio

Twoje e-portfolio może być skierowane do różnych grup odbiorców (np. rówieśników, edukatorów, pracodawców, klientów itp). Co więcej, osoby do których adresujesz e-portfolio mogą pełnić różne role:

 

 
 • Komentator: osoba, która komentuje określone części e-portfolio.

 • Recenzent: osoba, która udziela informacji zwrotnej oraz dokonuje walidacji części e-portfolio.

 • Czytelnik: osoba, która ma dostęp do e-portfolio (np. pracodawca).

Kwestia definiowania ról i odbiorców jest związana z określeniem poziomu prywatności. Możesz zdecydować, że e-portfolio będzie niedostępne dla innych osób (osobiste), dostęp może być ograniczony do wybranych części e-portfolio lub e-portfolio może mieć charakter zupełnie otwarty.

Technologie, narzędzia i usługi

Twoje decyzje w kwestii struktury e-portfolio, dowodów oraz grupy docelowej będą mieć wpływ na wybór odpowiedniego narzędzia/usługi. E-portfolio nie jest metodą/procesem ukierunkowanym na określone narzędzie, dlatego można go budować za pomocną wielu różnych platform. W szczególności można dokonać wyboru pomiędzy:

 
 
 • Platformy ePortfolio. To narzędzia zaprojektowanie i dedykowane do wspierania procesu e-portfolio. Zazwyczaj oferują zestaw narzędzi, które pozwalają zrealizować cele e-portfolio, np. przestzeń do współopracy, blog, repozytorium plików, etc. Przykład: Mahara.

 • Systemy do zarządzania treścią (CMS). Narzędzia, które nie zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z e-portfolio. Posiadają jednak takie funkcjonalności, które mogą ten proces skutecznie wesprzeć. Przykłady takich systemów: Drupal lub Joomla

 • Narzędzia sieci 2.0. Narzędzia, które są dostępne online zazwyczaj bez opłat i są na tyle elastyczne, że mogą wspierać tworzenie e-portoflio. Przykłady takich narzędzi to: blogi, platformy wiki, Google Apps, etc.


http://www.squaremelons.com/images/electronic-portfolio.png

 

Wybór narzędzia do e-portfolio powinien być poprzedzony refleksją na temat korzyści wynikających z dodatkowych funkcji narzędzi takich, jak interakcje i możliwość otrzymania informacji zwrotnej do twojej pracy. W tym miejscu warto rozważyć wartość dodaną mediów społecznościowych, które rozszerzają możliwość narzędzi sieci 2.0 dzięki umożliwieniu użytkownikom wchodzenia w interakcje i dzielenia się zawartością e-portfolio bezpośrednio w sieciach społecznościowych (np.: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).

Jako autor e-portfolio, zastanów się nad możliwością integracji takich dodatkowych funkcji. Czy będziesz potrzebować warstwy społecznoścowej? Na jakie interakcje pozwolisz w ramach e-portfolio? Jaki będzie ich cel?

Więcej informacji o wykorzystaniu narzędzi sieci 2.0 i mediów społecznościwych w budowie e-portfolio znajdziesz w prezentacji Helen Barrett.

Stale aktualizowana lista narzędzi wspierających tworzenie e-portfolio jest dostępna na stronie Helen Barrett. W Przewodniku dla nauczycieli (j. polski) znajdziesz zarówno kryteria oceny narzędzi jak i przykłady realizacji wykorzystujące różne rozwiązania

Warto zapoznać się również z artytkułem Himpsl i Baumgartner z Uniwersytetu DUK University na temat oceny narzędzi do e-portfolio. Te zasoby pomogą ci w wyborze odpowiedniego narzędzia do rozwoju twojego e-portfolio.

 

Celem ćwiczeń jest stworzenie planu rozwoju e-portfolio poprzez nadanie proritetów dla poszczególnych działań i zadań jakie będziesz podejmować pracując z e-portfolio.

 1. 1. Narysuj wykres ilustrujący strukturę twojego e-portfolio, na którym umieścisz poszczególne sekcje e-portfolio oraz różne typy artefaktów, które planujesz umieścić. Wykres powinien uwzględnić także główne funkcjonalności e-portfolio. Pomocny w wykonaniu tego ćwiczeniu będzie przykład z serwisu BBC Dida.

 2. Wypisz działania prowadzące do rozwoju twojego e-portfolio. Nadaj im priorytety i rozplanuj w czasie.

Wykorzystaj szablon aby zaplanować swoją pracę. Możesz także narysować diagram Gantta za pomocną planera Tom's.

 
Opublikuj własną strategię pracy z e-portfolio i zaproś innych do komentowania. Oficjalnym hashtagiem (symbolem) łączącym prace powstałe w ramach kursu jest #ePcourse hashtagiem dla społeczności Europortfolio jest #europortfolio.
 
 
Zapoznaj się i przeanalizuj strategie zaproponowane przez innych uczestników kursu. Wróć do swojej pracy i na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy prac uczestników, zastanów się co możesz poprawić i przedefiniować w swoim podejściu do rozwijania e-portfolio.