Page header

COURSE

Moduł 2: Cele e-portfolio

Wprowadzenie

W module 2. poznasz różne koncepcje e-portoflio oraz sposoby ich wykorzystania w różnych kontekstach. Moduł pozwoli ci lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje e-portfolio oraz przemyśleć różne aspekty związane z własnością, zarządzaniem i faktyczną realizacją w kontekście indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

 

Cele modułu

 • Określenie perspektywy dla twojego e-portfolio (kim jesteś? jakie pełnisz role?)

 • Zidentyfikowanie głównego celu (celów) twojego e-portoflio

 • Opracowanie wstępnego scenariusza tworzenia i wykorzystania własnego e-portfolio

Pytania na rogrzewkę

 • Jak możesz wykorzystać e-portfolio do własnych potrzeb?

 • Jaki może być wiodący cel twojego e-portfolio?

 • Czy jedno e-portfolio wystarczy czy też potrzebujesz różnych e-portfolio do różnych celów?

Perspektywy e-portfolio

System e-portfolio może być wykorzystywany przez różne podmioty: uczniów, tutorów, praktyków, pracodawców, organizacje itp. Każdy z nich ma swój specyficzny sposób działania wyrażający się także w unikalnych wymaganiach, trudnościach czy ograniczeniach. Zatem efektywne wdrożenie e-portfolio musi uwzględniać specyficzną perspektywę danego podmiotu.

Proponujemy przejrzenie kompletnego opracowania różnych perspektyw e-portfolio stworzonego przez JISC (Joint Information Systems Committee) oraz przewodników opracowanych z perspektywy różnych podmiotów autorstwa Australian ePortfolio Project.

Dodatkowe zasoby, które mogą być pomocne w ustanawianiu indywidulanych priorytetów:

Na podstawie rysunku w prezentacji autorstwa David’a Gibsona http://electronicportfolios.com/portfolios/gibson2004.pdf

 • Obejrzyj film (w j. angielskim) autorstwa Gordona Thomsona z Uniwersytetu w Edynburgu aby dowiedzieć się więcej o perspektywie uczącego się:

 • Na tej stronie znajdziesz informacje o wykorzystaniu e-portfolio z perspektywy nauczyciela.
 • Obejrzyj te filmy aby dowiedzieć się o e-portfolio z perspektywy pracodawcy:

 • Obejrzyj przykład e-portfoliostworzonego przez praktyka.

 • Na zakończenie obejrzyj film o zaletach e-portfolio dla menadżerów:

Cele ePortfolio

 

Największa siła e-portfolio leży w jego elastyczności, pozwalającej na osiągnięcie różnych celów zarówno przez jednostki jak i instytucje: dotyczy to zarówno samego uczenia się i rozwoju jak i innych działań: ubiegania się o pracę, zdobywania uprawnień zawodowych, akredytacji osiągnięć, potwierdzania umiejętności zdobytych poza formalnym systemem edukacji czy mapowania kompetencji twoich pracownikow. Przeczytaj propozycję JISC dot. celów e-portfolio: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/e-portfolios/purposes/


Aby wspomóc cię w podjęciu decyzji przeanalizuj opisy przypadków (w. j. angielskim) ilustrujące faktyczne wykorzystanie e-portfolio w różnych kontekstach.

Dodatkowe zasoby:

 • Aby dowiedzieć się w jaki sposób e-portfolio może stanowić wsparcie dla planowania rozwoju zawodowego nauczycieli obejrzyj nagranie spotkania prowadzonego przez Julie Hughes z University of Wolverhampton:

 • Obejrzyj webinar traktujący o wykorzystaniu e-portfolio w ciągłym, całożyciowym kształceniu lekarzy w Kanadzie, prezentowany przez Jennifer Gordon z Royal College of Physicians and Surgeons w Kanadzie:

Repozytorium dokumentów w Internecie pozwala rozpocząć proces wyboru i prezentacji dowodów dla wybranych grup odbiorców i zgodnie z określonymi celami. Przykładowo uczeń czy student może użyć jednego e-portfolio do zarządzania procesem uczenia się w ramach jednego kursu lub zaprezentować je jako cyfrowe CV podczas poszukiwania pracy. Wybór dowodów powinien być podyktowany odbiorcą e-portfolio, rodzajem prezentowanych informacji oraz typem dowodów (w Module 3 dowiesz się więcej na temat strategii e-portfolio).

Pamiętaj, że do dyspozycji masz wiele narzędzi i platform pozwalakących na tworzenie e-portfolio. Niektóre z nich, jak Mahara czy PebblePad) wspierają wiele działań powiązanych z tworzeniem e-portfolio (np. informację zwrotną od nauczycieli i uczniów, śledzenie własnych aktywności, narzędzia wspólpracy, refleksję) podczas gdy inne skupiają się na bardziej szczegółowych czynnościach (np. prezentacja dowodów uczenia się). Zanim wybierzesz konkretne narzędzie przemyśl jakie działania będziesz wykonywać podczas budowania swojego e-portfolio. W 3.modulu znajdziesz więcej informacji na temat platform i narzędzi do e-portfolio.

Własność e-portfolio

Odpowiedź na pytanie o własność e-portfolio jest ściśle związana z celami e-portfolio. Dlatego stanowi ona jedną z ważniejszych kwestii. Przykładowo, szkoły i uczelnie są faktycznymi właścicielami e-portfolio, które należy nie do jego twórcy (ucznia, studenta) lecz do instytucji. Po zakończeniu kształcenia autor traci swoją dotychczasową pracę jeśli instytucja nie umożliwia mu kontynuacji e-portfolio. Niektóre inicjatywy, jak School of Education na Charles Sturt University przyjmują szerszą perspektywę e-portfolio pomagając w okresie przejściowym między zakończeniem edukacji a rozpoczęciem pracy zawodowej. Przeczytaj opis przypadku z Charles Sturt University.

Według opisu możemy wyróżnić:

 • e-portfolio indywidualne: odwołuje się do e-portfolio konkretnej osoby, może obejmować różne odcinki czasu (np. konkretny kurs, przebieg edukacji itp). Autor wybiera i prezentuje właściwe cyfrowe dowody w odniesieniu do samodzielnie ustalonego celu. Jednostka jest właścicielem zarówno treści jak i wszystkich procesów związanych z e-portfolio.

 • e-portfolio organizacji/ instytucji: e-portfolio jest przypisane do instytucji polityki, kultury, firmy. Dla przykładu obejrzyj instytucjonalne europejskie e-portfolio językowe the European Language Portfolio

 • e-portfolio indywidualne w ramach organizacji/instytucji: jednostka jest właścielem treści ale procesy i cele są zdefiniowane przez instytucję.

To ćwiczenie pomoże ci w zdefiniowaniu ogólnego scenariusza twojego e-portfolio. W następnych modułach będziesz mieć okazję zrewidować swój scenariusz i zmodyfikować go.

1) Po pierwsze zdecyduj się, jaką perspektywę wybierasz. Czy chcesz wdrożyć e-portfolio z perspektywy instytucji czy indywidualnego użytkownika? Następnie zastanów się nad celem/ celami wdrażanego przez siebie e-portfolio. Czy będzie demonstrowało twoją pracę czy twoje osiągnięcia? Czy będzie zawierało ewaluację? Czy będzie promowało rozwój zawodowy w twojej instytucji? Wreszcie mając na uwadze cel/e twojego e-portfolio określ procesy związane z wdrażaniem.

Zdefiniuj wstępny scenariusz wdrażania e-portfolio zgodny z przyjętą przez ciebie perspektywą i celem. Możesz w tym celu zapoznać się z opisem przypadku Universitat Rovira i Virgili (URV) Możesz także zobaczyć istniejące scenariusze na blogu kursu.

Pytania pomocnicze do ćwiczenia:

 1. Po co e-portfolio? Jaki problem próbujesz rozwiązać? Co chcesz zyskać z wdrożenia e-portfolio?

 1. Jakie e-portfolio? Opisz krótko, jak e-portfolio zostanie skonstruowane i jak będzie wykorzystywane:

  1. Opisz w jaki sposób zostanie zintegrowane z istniejącym środowiskiem/ kontekstem.

  2. Określ jakie dowody mogą znaleźć się w e-portfolio.

  3. Określ kim są zainteresowane strony i jaki będzie ich wkład w proces e-portfolio (w przypadku inicjatywy instytucjonalnej).

VPrzyszedł czas na podzielenie się z innymi uczestnikami:

 • Przenieś swój scenariusz do wiki kursu.

 • Podziel się przykładem scenariusza i zaproś innych do komentowania. Dla lepszej komunikacji użyj symbolu kursu #ePcourse i społeczności Europortfolio #europortfolio

 • Po przeczytaniu innych scenariuszy (jeśli to możliwe poproś innych o skomentowanie swojej pracy) dokonaj zmian w swojej pracy.

 • Następnie wykonaj krótką prezentację swojego przykładu. Wykorzystaj jakiekolwiek znane ci narzędzie jak Prezi, PPT, VideoScribe, Powtoon, Emaze itp.. Napisz krotkie podsumowanie wyjaśniające swoją inicjatywę e-portfolio (maksymalnie 1 strona tekstu). Podziel się rezultatami

 • Na zakończenie postaraj się odpowiedzieć na niektóre z pytań wynikających z poprzednim module, które zostały przez ciebie zapisane w tym szablonie.