prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. W latach 1997-2007 dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Od 2010 reprezentuje Polskę w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning i jest ekspertem Komisji Europejskiej - członkiem grupy roboczej Modernisation of Higher Education. Od 2006 r. z ramienia województwa małopolskiego jest członkiem Rady Naukowej Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF). Od początku lat 90. XX wieku zaangażowana w modernizację kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych i wspierania kariery.